Молоді учені отримали гранти Президента України для підтримки наукових

Молоді учені отримали гранти Президента України для підтримки наукових досліджень

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 316/2013-рп

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року №315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року №444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року №1210 «Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених»:
1. Призначити на 2013 рік гранти Президента України таким молодим ученим:
АРТЕМЕНКУ Сергію Вікторовичу - 1979 року народження, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Одеської національної академії харчових технологій для проведення наукового дослідження «Властивості надкритичних нанофлюїдів - нових робочих середовищ для екологічно безпечних технологій»
БІЛОМУ Ростиславу Олександровичу - 1983 року народження, кандидатові біологічних наук, вченому секретареві Інституту біології клітини Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Нова технологія діагностики автоімунних захворювань за зміною глікозилювання імуноглобулінів крові»
БОНДАР Ксенії Михайлівні - 1980 року народження, кандидатові геологічних наук, докторантові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження «Сучасні геофізичні технології при дослідженні взаємозв'язків між природними та історичними процесами в житті давніх культурних спільнот»
БРОВАРЕЦЬ Ользі Олександрівні - 1986 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Молекулярні механізми точкових мутацій ДНК, спричинених окисненням її пуринових основ: модельне квантово-хімічне дослідження»
БРОВАРЦЮ Олександру Олександровичу - 1984 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного університету біоресурсів і природокористування України для проведення наукового дослідження «Розробка сучасних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь»
ВОЛИНЮКУ Дмитру Юрійовичу - 1982 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Національного університету «Львівська політехніка» для проведення наукового дослідження «Розроблення сонячних комірок на основі наногібридних органо/неорганічних сенсибілізованих структур»
ГОРДЄЄВІЙ Інні Олександрівні - 1984 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові Національної металургійної академії України для проведення наукового дослідження «Методологічні основи адаптаційної здатності системи управління проектами та програмами до ризиків»
ГОШОВСЬКІЙ Юлії Володимирівні - 1983 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Експресія та функціональне значення мітохондріальних роз'єднувальних білків UСР2 і UСРЗ при старінні та ішемічному пошкодженні серця»
ДОЦЕНКУ Євгену Романовичу - 1984 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для проведення наукового дослідження «Дослідження неруйнівних методів оцінки деградації мікроструктури та фізико-механічних характеристик конструкційних сталей металоконструкцій тривалої експлуатації»
ЄВСТІГНЄЄВУ Владиславу Павловичу - 1983 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, начальникові відділу Регіонального центру з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим для проведення наукового дослідження «Єдина система комплексного аналізу морських гідрометеорологічних і глобальних кліматичних даних для вирішення прикладних задач і наукових досліджень в області гідрометеорології і кліматології»
ЄГОРОВІЙ Діні Євгеніївні - 1984 року народження, кандидатові хімічних наук, доцентові Українського державного хіміко-технологічного університету для проведення наукового дослідження «Створення лікарських форм з протипухлинною активністю на основі кластерних сполук диренію (III)»
ЖУК Тетяні Сергіївні - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, асистентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» для проведення наукового дослідження «Біосумісні амфіфільні полімери модифіковані діамондоїдами»
ІВАНЧЕНКО Анні Володимирівні - 1985 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Дніпродзержинського державного технічного університету для проведення наукового дослідження «Проект ефективної технології очистки міських стічних вод з високим вмістом фосфатів до європейських норм з одержанням органо-мінеральних фосфорних добрив»
КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу - 1982 року народження, докторові фізико-математичних наук, начальникові відділу навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» для проведення наукового дослідження «Структурні властивості притягуючих множин деяких нелінійних крайових задач геофізики і механіки»
КИРІЄНКУ Павлу Івановичу - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Розроблення ефективних каталізаторів для процесів селективного відновлення оксидів азоту оксигенатами та окиснювальної конверсії природного газу з одержанням синтез-газу регульованого складу»
КЛИМИШИНУ Дмитру Олександровичу - 1983 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України для проведення наукового дослідження «Біотехнологія виробництва протипухлинного антибіотика ногаламіцину»
КОСОГІНІЙ Ірині Володимирівні - 1982 року народження, кандидатові технічних наук, асистентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» для проведення наукового дослідження «Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології очищення стічних вод від барвників з утилізацією осадів водоочищення»
КОТЛЯРУ Олександру Володимировичу - 1982 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна Національної академії наук України для проведення наукового дослідження «Формування та властивості гетерогенних квантових наноутворень твердого гелію»
КРАВЧЕНКО Катерині Олександрівні - 1984 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля для проведення наукового дослідження «Розроблення нових методів та засобів проектування та тех