Законодавчі зміни у пенсійній системі з 1 січня 2015 року

 

28 грудня 2014 р. Верховна Рада ухвалила Державний бюджет України на 2015 рік та низку законів, що регулюють питання бюджет­ного, податкового, трудового, пенсійного та іншого законодавства. Ухвалені зміни мають значний вплив і на розвиток пенсійноїсистеми.

 

1.          Закон України № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких зако­нодавчих актів України»:

—         змінює розміри спеціальних пенсій;

—          ліквідовує достроковий вихід на пенсію за 1,5 року до досягнення пенсійного віку;

—         передбачає, що окремі види над­бавок та підвищень до пенсій установ­люються Кабінетом Міністрів України.

2.       Закон України № 80-VIII «Про Дер­жавний бюджет України на 2015 рік»:

—         затверджує розміри прожитко­вого мінімуму та мінімальної заробіт­ної плати на 2015 p.;

—          надає право Кабінету Міністрів України встановлювати розміри окремих соціальних виплат.

3.          Закон України № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового ко­дексу України та деяких законодав­чих актів України щодо податкової реформи»:

—         змінює межу для оподаткування великих пенсій;

—         установлює новий порядок спла­ти збору на загальнообов'язкове дер­жавне пенсійне страхування (в разі купівлі іноземної валюти, клеймування ювелірних та побутових виробів).

- Закон України № 77-VІІІ «Про вне­сення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування за­гальнообов'язкового державного со­ціального страхування та легалізації фонду оплати праці»:

- об'єднує фонди загальнообо­в'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещас­ного випадку на виробництві та про­фесійних захворювань;

—          установлює нові умови нараху­вання та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пен­сійне страхування.                                                                  

Основні зміни у пенсійному забезпеченні

Змінюються розміри спеціальних пенсій

З 1 січня 2015 р. під час призначення пенсій таким категоріям пенсіонерів, як прокурори, державні службовці, судді, народні депутати, службовці органів міс­цевого самоврядування, відсоток заро­бітної плати, що береться для обчислен­ня пенсії, зменшується з 70 до 60.

Під час призначення пенсій за За­коном України «Про наукову та науково-технічну діяльність» відсоток заро­бітної плати, що береться для обчис­лення пенсії, зменшується з 80 до 60.

Передбачено, що пенсіонер будь- якої із спеціальних категорій позбав­ляється права на одержання спеціаль­ної пенсії в разі вчинення корупційного діяння (звільнення з роботи у зв'язку із засудженням за умисний злочин із ви­користанням свого посадового стано­вища або притягнення до адміністра­тивної відповідальності за правопору­шення, пов'язане       з              корупцією).                                                                                                                                              Перерахунок спеціальних пенсій уже не буде проводитися щоразу під час зростання заробітної плати працюючих службовців. Порядок проведення перерахунків таких пенсій визначатиме Кабінет Мініс­трів України.

 

Припиняється достроковий вихід на пенсію у зв'язку із скороченням штатів та за станом здоров'я

З 1 січня 2015 р. скасовано мож­ливість виходу на пенсію достро­ково за півтора року до досягнен­ня пенсійного віку, якщо людина звільняється у зв'язку із скоро­ченням штатів або за станом здоров'я.

Також вилучено норму щодо до­строкового виходу на пенсію за два роки до досягнення пенсійно­го віку особам, які вивільняються у зв'язку із закриттям ЧАЕС. Але ця зміна здебільшого є технічною, оскільки норма практично не використовувалась.

Пенсії, призначені достроково до 1 січня 2015 p., будуть виплачуватися і надалі.

 

Кабінет Міністрів України визначає розміри пенсій, надбавок, підвищень чорнобильцям та дітям війни, а також порядокіндексації пенсій

Розміри мінімальної пенсії інвалідам-чорнобильцям, додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здо­ров'ю внаслідок аварії на ЧАЕС, розміри компенсацій сім'ям за втрату годувальника внаслідок чорнобильської катастрофи вста­новлюються Кабінетом Міністрів України.

Аналогічне право надано Кабінету Міністрів і щодо визначення розміру підвищення дітям війни.

Сьогодні розміри зазначених виплат установлені постановами Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1210 та від 28.12.2011 р. № 1381.

Скасовано норму щодо призначен­ня до пенсій доплат за проживання на забруднених територіях.

Розміри раніше призначених пен­сій у зв'язку з ухваленням цієї норми не зменшаться. А для пенсій, при­значених після 1 січня 2015 p., відпо­відна доплата встановлюватися вже не буде (розмір доплати становив від 5,20 до 13,20 грн).

Законом про Державний бюджет України на 2015 р. підтверджено пра­во Кабінету Міністрів України на встановлення розмірів окремих соці­альних виплат, у тому числі чорно­бильцям, дітям війни, військово­службовцям та деяким іншим катего­ріям громадян.

Крім цього, відповідно до держав­ного бюджету Кабінет Міністрів України має затвердити спеціальний порядок проведення індексації роз­мірів пенсій у 2015 р.

 

   Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездат­ність, зросте до 1074 грн.

 

Розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 2015 рік, грн

Вид соціальної гарантії

З 1 січня

З 1 грудня

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

1176

1330

для дітей віком до 6 років

1032

1167

для дітей віком від 6 до 18 років

1286

1455

для працездатних осіб

1218

1378

для осіб, які втратили працездатність

949

1074

Мінімальна заробітна плата

1218

1378

 

В Україні розмір мінімальної пенсії за віком дорівнює прожитковому мі­німуму для непрацездатних осіб. Ве­личина надбавок та підвищень до пенсій (наприклад, доплати за понад­нормовий стаж, підвищення пенсії учаснику бойових дій, який досяг 85 років, тощо) також прив'язана до цього показника.

З огляду на складну економічну си­туацію в країні, протягом 2014 р. прожитковий мінімум для непраце­здатних осіб не змінювався і стано­вив 949 грн.

Реалізація запланованих на ниніш­ній рік реформ забезпечить потріб­ний фінансовий ресурс для підви­щення розміру соціальних виплат. З 1 грудня 2015 р. згідно із законом про державний бюджет прожитковий рівень для осіб, які втратили праце­здатність, зросте до 1074 грн.

Для пенсіонерів це означає, що з 1 грудня 2015 р. буде проведенопе­рерахунок пенсій, а також надбавок і підвищень до них, виходячи з вели­чини 1074 грн.

Суми понад три мінімальні заробітні плати будуть оподатковуватися

Згідно із законодавством, чинним до 1 січня 2015 p., оподаткуванню підлягали суми пенсії, що перевищу­вали 10 тис. грн, у частині такого пе­ревищення.

З 1 січня ц. р. унесено зміни до ст. 164 Податкового кодексу, і тепер оподаткуванню підлягають пенсії, розмір яких перевищує три мінімаль­ні заробітні плати (3654 грн), у части­ні такого перевищення за ставкою 15%. Наприклад, якщо розмір пенсії становить 4100 грн, то оподатко­вується тільки 446 грн-та частина, яка перевищує межу в 3654 грн.

Якщо сума перевищення понад три мінімальні заробітні плати більша за 10-кратний розмір мінімальної заро­бітної плати, то ставка податку збіль­шується до 20%.

Оподаткування пенсій здійснюєть­ся органами Пенсійного фонду України в автоматичному режимі. Пенсіонерові непотрібно звертатися з цих питань до податкової інспекції чи управління Фонду.   

 

Зміни щодо збору на обов'язковедержавне пенсійне страхування (валюта, ювелірні вироби)

Збір на обов'язкове державне пен­сійне страхування запроваджено в Україні в 1998р.

З 1 січня 2015 р. набрали чинності нові норми щодо збору під час купівлі іноземної валюти. Ставку збору збіль­шено з 0,5 до 2%, його сплачують ли­ше фізичні особи, які купують готівко­ву валюту (крім громадян, які маютьвалютні кредити й купують іноземну валюту для їхнього погашення).

Також з 1 січня 2015 р. замість збору від продажу ювелірних виробів іззолота, платини та дорогоцінного ка­міння в Україні запроваджується збір під час клеймування ювелірних та по­бутових виробів державним пробір­ним клеймом на казенних підприєм­ствах пробірного контролю.

Розмір збору — 10% вартості ос­новного дорогоцінного металу (золо­та, срібла, платини, паладію) в пере­рахунку на вагу чистого металу. Сума визначається за офіційним курсом банківських металів на момент, коли виріб подається на клеймування.

Казенні підприємства пробірного контролю подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пен­сійного фонду звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'яз­кове державне пенсійне страхування підчас здійснення клеймування виробів державним пробірним клеймом.

Нова форма звітності для платників цього збору (як і збору підчас купівлі го­тівкової іноземної валюти) нині розроб­ляється Пенсійним фондом і буде за­тверджена Кабінетом Міністрів України.

 

    Перевірки контролюючих органів -виключно з дозволу Кабінету Міністрів України чи за заявкою суб'єкта господарювання

Законодавством, що набрало чиннос­ті з 1 січня 2015 р., продовжено мора­торій на перевірки контролюючими ор­ганами підприємств,установ та органі­зацій, фізичних осіб -підприємців. У 2015- 2016 рр. вони здійснюватимуть­ся виключно з дозволу Кабінету Мініс­трів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки.

 

Зміни в нарахуванні єдиного внеску на загальнообов'язково державне пенсійне страхування

З 1 січня 2015 р. відбулися істотні зміни в законодавстві щодо сплати єдиного внеску, спрямовані на детінізацію ринку праці та легалізацію заробітної плати, зокрема:

—        передбачено нарахування єдино­го внеску за кожну застраховану особу;

—        запроваджено мінімальний вне­сок за місяць за найманих працівників;

—        запроваджено знижувальний коефіцієнт розміру єдиного внеску за найманих осіб за основним міс­цем роботи для роботодавців, які підвищують заробітну плату.

Роз'яснення з питань нарахування та сплати єдиного внеску надає Дер­жавна фіскальна служба України.