Медичний огляд працівників бухгалтерії – рекомендації чи вимога?
07.02.17

В п.1.1 наказу Держгірпромнагляду від 26.03.2010 року №65 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» (далі—Правила), зазначе­но, що вимоги Правил поширюються і є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання незале­жно від форм власності, роботодавців, операторів електронно-обчислювальних машин, операторів комп'ютерного набору, операторів комп'ютерної верстки та працівників інших професій, які у сво­їй діяльності здійснюють роботу, пов'язану з електронно-обчислювальними машинами (далі - ЕОМ) з відеодисплейними терміналами, рідкокристалічними відеотерміналами або дисплеями (далі - ВДТ), зокрема на тих, які мають робочі місця, обладнані ЕОМ з ВДТ і периферійними пристроями (далі - ПП).

Робочі місця мають відповідати вимогам цих Правил та вимогам Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно- обчислювальних машин, затверджених постановою Еоловного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 N7 «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98» (далі - ДСанПІН 3.3.2-007-98).

У сучасних умовах важко знайти галузь економіки, де б не використовувалися комп’ютери. Сьогодні на кожному підприємстві за комп’ютерами працюють бухгалтери, секре­тарі, економісти, юристи, оператори комп’ютерного набору тощо. Працівники бухгалтерії, відділу кадрів та інших підрозділів більше 4 годин в день працюють за комп'ютерами, отже, є їх корис­тувачами. При цьому відбувається напруження органів зору, статичне напруження кистей рук.

 Обов’язковість проведення медичних оглядів для працівників, які працюють за електронно-обчислювальними машинами, попросту — комп’ютерами підля­гають обов’язковим медичним оглядам: попереднім — при влаштовуванні на роботу і періодич­ним — протягом трудової діяльності (п. 6.1 розд. 6) .

Такі медичні огляди проводяться відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 (далі — Наказ № 246) відповідно до додатку 4 п. 5.2.4 або п.6.2.3.

Періодичні медичні огляди мають проводитися 1 раз на рік комісією в складі терапевта, невро­патолога та офтальмолога. В обов’язковому порядку при медичних оглядах проводяться: дослі­дження крові, ЕКГ, флюорографія, а жінок оглядає акушер-гінеколог з проведенням бактеріологіч­ного і цитологічного дослідження. До складу комісії, що проводить попередні та періодичні медич­ні огляди, при необхідності (за наявності медичних показань) можуть залучати лікарів інших спеці­альностей. (п.п. З—5 дод.4 до пункту 2.6 Наказу №246).

В різних джерелах інформації, листах, статтях у газетах і журналах з охорони праці та меди­цини можна зустріти фрази типу «Проведення медичних оглядів працюючих з рідкокристалічними відео терміналами електронно-обчислювальних машин не вимагається». Але все ж таки, слід усвідомити, що листи і статті не є нормативним документом і носять ли­ше рекомендаційний характер.

Винятків та змін до ДСанПіНу 3.3.2.007-98 щодо непроведения обов’язкових медичних огля­дів для працівників, які працюють з рідкокристалічними та іншими сучасними «тонкими» моніто­рами, станом на сьогодні внесено не було. Тому варто додержуватися правил, визна­чених ДСанПіН 3.3.2.007-98, та проводити обов’язкові медогляди працівників, які працюють за будь-якими видами моніторів комп’ютерів, як того вимагають ці Правила.

123