Нова каденція науково-технічної ради
31.03.16

Відбулося засідання науково-технічної ради національного природного парку "Кармелюкове Поділля", з якого засідання розпочалася нова каденція Ради, до складу якої ввійшло 23 члени. Радує те, що більшість членів Ради працювали в попередньому скликанні, що свідчить про небай-дужість науковців, представників місцевого самоврядування до проб-лем діяльності установи.

На засіданні були присутні шістнадцять членів та п'ятеро запрошених, серед яких голова Чечельницької районної ради П'яні-щук С.В. та представники лісокорис-тувачів: директор ДП "Чечельницьке лісове господарство" Сокиринський О.М. та директор БРКА ДП "Бер-шадський Райагроліс" Шатковський В.О.  Роботу засідання Ради висвіт-лювала кореспондент газети "Чечель-ницький вісник" Шабельник Л. В.

Одним з основних питань був розгляд Анотованого звіту за І етапом робіт з розробки Проекту  організації території "Опис приро-дних умов та ресурсів, розробка заходів для збереження біорізнома-ніття та ландшафтів НПП "Кар-мелюкове Поділля". Під час обгово-рення виникла жвава дискусія як зі сторони науковців, так і вироб-ничників. Адже від того, яким буде Проект, залежить діяльність Парку на найближчі 10 років. Безпосередні дослідження територій та природних комплексів розробник почне в польових умовах з другої половини квітня.

Науковцями було представлено на обговорення декілька тем, головною з яких було затвердження ІІІ тому Літопису природи - звіту по науково-технічній діяльності установи за 2015 рік. З метою обміну досвідом у справі збереження генофонду, зокрема, фітобіоти,  в національних природних парках була обґрунтована необхідність проведення науково-практичного семінару "Збереження раритетного біорізноманіття" та представлена програма його проведення. Також науково-технічною радою було рекомендовано до друку, розроблені науковим відділом, рекомендації методичного посібника з проведення наукових досліджень в навчально-творчій та пошуково-дослідницькій діяльності школярів та студентів в об'єктах природно-заповідного фонду.

Особливо жваве обговорення викликала презентація Положення про молодіжний форум "Південне Поділля - перлина України", який набув статусу міжнародного і  цього року відзначає свій перший ювілей. Дуже приємно, що до вирішення проблем, які стоять перед Парком, у зв'язку з проведенням Форуму, долучилася місцева влада, в особі голови Чечельницької районної ради Пустового С.М. та голови Чечель-ницької районної ради П'яніщука С.В., які пообіцяли всебічну підтримку. 

Нагального вирішення потребу-вали питання співробітництва національного парку з лісокорис-тувачами. В ході засідання було погоджено затвердження Додатку до Угоди про співпрацю між НПП "Кармелюкове Поділля" та ДП "Чечельницьке лісове господарство", який передбачає порядок контролю за використанням природних ресурсів та станом природних комплексів, в яких проводяться лісогосподарські роботи. За клопотанням ВОКСЛП "Віноблагроліс" науково-технічною радою було погоджено Протокол другої лісовпорядної наради з розгляду основних положень Проекту організації розвитку лісового госпо-дарства БРКА  ДП "Бершадський Райагроліс".

Відділом еколого-освітньої роботи та рекреаційного благоустрою присутнім презентовано рекреаційні послуги, які може надати населення районну при обслуговуванні екскур-сійних маршрутів, прив'язаних до раритетної вузькоколійної залізниці, що покладе початок роз-витку зеле-ного туриз-му Чечель-ниччини.

Робота науково-технічної ради  завер-шилася огля-дом стаціо-нарної де-монстраційної краєзнавчої експозиції  "Витоки мого народу", яка започаткує створення екоцентру "Екосвіт".