5 вересня 2017 року 255 народних депутатів, розглянувши усі поправки, підтримали в другому читанні законопроект №3491-д про освітню реформу, який, зокрема, запроваджує в Україні 12-річну повну загальну середню освіту, має підвищити зарплатню вчителям, а також має низку інших нововведень.

Тиждень.ua вирішив розглянути, які основні зміни передбачає ухвалена освітня реформа.

Безоплатна освіта

Закон встановлює, що право на безоплатну освіту забезпечується для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти – за рахунок розвитку мережі закладів освіти всіх форм власності та їх фінансового забезпечення у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України.

Трирівнева освіта

Згідно із законом, повна загальна середня освіта має три рівні освіти: початкова тривалістю чотири роки; базова середня тривалістю п’ять років; профільна середня тривалістю три роки. Вони можуть здобуватися в окремих закладах освіти або у структурних підрозділах однієї юридичної особи (закладу освіти).

При цьому законом встановлено, що навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти розпочинається: для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року; для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року; для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року.

Мова освітнього процесу

Стаття 7 законопроекту встановила, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Держава гарантує кожному право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях державною мовою в державних і комунальних закладах освіти. Водночас особам, які належать до національних меншин і корінних народів, гарантується право на навчання рідною мовою. Це право реалізується через окремі класи і не поширюється на класи з українською мовою навчання.

Особам з порушеннями слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

Інклюзивне навчання

Заклади освіти в разі потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи та класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. При зверненні особи з особливими освітніми потребами або її батьків такі групи і класи створюються в обов’язковому порядку.

Рівні та ступені вищої освіти

​Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється також за освітньо-творчими науковими програмами. Освітньо-творчий рівень вищої освіти передбачає оволодіння методологією мистецької та мистецько-педагогічної діяльності, здійснення самостійного творчого мистецького проекту, здобуття практичних навичок продукування нових ідей у творчій мистецькій сфері, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти доктора філософії (доктор мистецтва).

Також зазначається, що останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться у 2018 році;

Оплата праці/атестація/підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Згідно з законом, встановлюється мінімальний тарифний розряд для педагогічних працівників на рівні, не нижче чотирнадцятого тарифного розряду.

Науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам вищих навчальних закладів встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 25 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника - 25 відсотків посадового окладу, професора - 33 відсотки посадового окладу. Вищий навчальний заклад може встановити більший розмір доплат за рахунок власних надходжень.

Атестація педагогічного працівника - це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання його педагогічної діяльності. Педагогічний працівник проходить атестацію не рідше ніж один раз на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників може відбуватися у формі проходження освітньої програми, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, майстер-класах тощо. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації впродовж 5 років не може бути меншою 150 годин. При цьому педагогічні працівники мають щорічно планувати певну кількість часу на підвищення своєї кваліфікації.

Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

З метою створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти, впровадження профільного навчання створюється:

Освітній округ – сукупність закладів освіти (їх філій), закладів культури, фізичної культури і спорту, які забезпечують доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній території.

Опорна школа – заклад освіти, що має зручне розташування для довезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу.

З метою наближення місця навчання дітей до їхнього місця проживання у відповідному населеному пункті може бути утворена філія закладу освіти, яка може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) як одного, так і різного віку, які можуть бути об’єднані як в один клас (групу), так і в різні класи (групи). 

Відкритість і прозорість у діяльності закладу освіти

Заклади освіти зобов’язані забезпечувати на своїх офіційних веб-сайтах відкритий доступ до річного звіту про діяльність закладу освіти, у тому числі фінансовий звіт; до переліку товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством; до переліку платних освітніх послуг, їх вартість і порядок надання та оплати.

Також заклади освіти на своїх офіційних веб-сайтах або офіційних веб-сайтах їх засновників оприлюднюють кошторис і звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів.

Цілодобовий доступ до гуртожитків

​Законом передбачається, що особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк навчання у порядку, встановленому законодавством.