Президія районної ради

 

 

Президію утворено на 1 сесії районної ради 7 скликання  рішення № 5 від 18.11.2015 року. На 3 сесії районної ради 7 скликання , враховуючи створення депутатських фракцій, відповідно до статті 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" прийняте рішення № 57 від 26.02.2016 року про президію.  Президія здійснює свою діяльність відповідно до Положення про президію Чечельницької районної ради 7 скликання

 

ДОДАТОК

                                                                                          до рішення 1 сесії районної ради

                                                                                          7 скликання від 18.11.2015 року  № 5

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Чечельницької районної ради 7 скликання

 

         1. Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на термін повноважень ради і є її дорадчим органом.

         До складу президії входять за посадою:

-         голова ради;

-         заступник голови ради;

-         голови постійних комісій.

До складу президії можуть входити також уповноважені депутатських груп  і фракцій ради.

         2. Персональний склад президії районної ради затверджується сесією районної ради. Сесія при необхідності вносить зміни до персонального складу президії.

         3. Президія районної ради працює на громадських засадах і є підзвітною раді. Президія попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради у період між сесіями.

         4. Засідання президії скликаються головою ради (у випадку його відсутності – заступником голови) в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал і є правомочними при наявності не менше двох третин від її складу. Засідання президії відкриває і веде голова ради або його заступник.

         5. В засіданні президії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до її складу. На засідання можуть також запрошуватися представники державних органів, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, інші посадові особи.

         Засідання президії протоколюються. З протоколом можуть знайомитись депутати районної ради.

         6. Членам президії не пізніше як за три дні до засідання повідомляється про питання, які передбачається внести на розгляд президії та доводяться до відома інші документи і матеріали.

         7. Президія простою більшістю від загального складу може приймати рішення рекомендаційного характеру. Підписуються рішення головуючим на засіданні.

         8. Президія районної ради:

- організовує взаємодію районної ради з райдержадміністрацією, місцевими радами, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями, органами громадського, територіального самоврядування, самодіяльними об’єднаннями та формуваннями громадян у вирішенні питань економічного і соціального розвитку;

            - розглядає пропозиції про скликання сесії районної ради, а також з питань її порядку денного;

         - спільно з депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами організовує підготовку матеріалів та документів з питань, які виносяться на розгляд сесії ради, контролює хід виконання рішень, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень за запитами депутатів, наказами виборців, зверненнями громадян;

         - забезпечує аналіз стану справ з питань, які віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;

         - координує діяльність постійних комісій, депутатських груп;

- сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;

         - сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовуючи пропозиції і зауваження в практичній роботі;

         - сприяє організації роботи по проведенню всеукраїнських і місцевих референдумів, виборів органів місцевого самоврядування, обговорення громадянами проектів законодавчих актів;

- розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.

         9. Висновки, пропозиції, рішення президії враховуються головою районної ради при прийнятті розпоряджень.

         10. Президія інформує депутатів районної ради про свою роботу не рідше одного разу на рік. Інформація про роботу президії також може заслуховуватись у будь-який час на вимогу не менше однієї третини від загального складу депутатів ради.

 

                                                                                                                                   Склад президіі

 

 Голова ради                                                П’яніщук Сергій Вікторович

 

 Заступник голови ради                             Крук Наталія Анатоліївна

 

 Голова постійної комісії з                         Лісницький Володимир Олександрович

 питань регламенту,

 депутатської діяльності та етики,

 зміцнення законності і правопорядку,

голова фракції "ВО"Батьківщина"

 

 Голова постійної комісії з                           Савчук Віталій Володимирович

 питань бюджету та

 комунальної власності

 Голова постійної комісії з                           Федчишен Михайло Опанасович

 питань земельних ресурсів та

 охорони довкілля

 Голова постійної комісії з питань              Воліковська Наталія Володимирівна

 соціального захисту населення,освіти,

 культури,охорони здоров’я ,

 спорту та туризму

Голова фракції "ВО "Свобода"                      Воліковський Валентин Михайлович

 

 

 

 

  

123